Sołtys

 • Sołtys Daniel Kaźmierczak oraz starosta Libela Božena Šedová

  Sołtys Daniel Kaźmierczak oraz starosta Libela Božena Šedová

Sołtys wsi Starków Daniel Kaźmierczak zamieszkały Starków nr 25 tel. 748685232. Mieszkaniec Starkowa od 1993 r. Kadencję sołtysa rozpoczął 3 lutego 2007 r. Został wielokrotnie nagradzany za pracę społeczną na rzecz swojej miejscowości oraz promocję na forum gminnym.

W 2010 r. został wyróżniony nagrodą Ranunculus Penicillatus w kategorii Społecznik - Wolontariusz Roku. W 2015 otrzymał dyplom Sołtys Roku 2015 - nagroda Wojewody Dolnośląskiego. Sołectwo Starków otrzymało certyfikat Gminy Kłodzko poświadczający osiągnięcie najwyższej jakości i aktywności w rozwoju w 2009 r.

Do zadań Sołtysa należy:

Wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami i zarządzeniami organów gminy. Do zadań Sołtysa należy również: zwołanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Soleckiej, składanie informacji Zebraniu Wiejskiemu z działalności Rady Sołeckiej, zwiększenie aktywności mieszkaficów Sołectwa mającej na celu poprawę warunków życia, czystości i porządku w Sołectwie, reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy, a w szczególności przekazywanie wniosków dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy na zaproszenie ich przewodniczących, współpraca z Urzędem Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań publicznych, składanie Wójtowi Gminy sprawozdań z działalności finansowej, zarządzanie i administrowanie mieniem gminnym przekazanym Sołectwu, dokonywanie w drodze inkasa poboru podatków i opłat od mieszkańców Sołectwa w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy Kłodzko. Sołtys może ustalić dni, godziny i miejsca przyjmowania mieszkaficów w sprawach Sołectwa i podaje te informacje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. Sołtys pełni swoje obowiązki społecznie. Rada Gminy uchwala odrębną uchwałą zasady na jakich Sołtysowi przysługuje dieta.

 • Podziękowanie dla Sołtysa za zaangażowanie w rozwój

  Podziękowanie dla Sołtysa za zaangażowanie w rozwój

 • Ranunculus Penicillatus 2010

  Ranunculus Penicillatus 2010

 • Polecane strony
 • Info
 • Sonda
 • Współpraca partnerska

  Współpraca partnerska Libel - Starków

  Współpraca partnerska Starków - Libel

 • Podziel się
 • Odwiedziny

  Dzisiaj: 17 | Wszystkie: 129323

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com