Współpraca partnerska Libel - Starków

Umowa o współpracy miedzy
Libel (Republika Czeska) Reprezentowany przez: Božena Šedová, starosta
a Sołectwem Starków (Rzeczpospolita Polska) Reprezentowanym przez: Daniel Kaźmierczak, sołtys.

Strony umowy:

- uznając, że współpraca międzyregionalna jest niezwykle ważnym elementem polsko-czeskich stosunków,
- dążąc do wzmocnienia obywatelskiej samodzielności oraz do rozwoju współpracy i wymiany poglądów, jak i bezpośrednich doświadczeń,
- świadomi, że niniejsza umowa sprzyja budowaniu wolnej, zjednoczonej Europy, kierującej się prawami człowieka, demokracją i praworządnością,
- postanawiają określić przez niniejszą Umowę ramy współpracy, stosownie do posiadanych kompetencji i zawartych uzgodnień z władzami państwowymi, uzgadniają co następuje:

Art. 1

Współpraca stron i wymiana doświadczeń będzie obowiązywać w szczególności:

a) współdziałanie w zakresie promocji i rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych,
b) współdziałanie przy planowaniu i organizacji imprez społeczno-kulturalnych,
c) wymianę doświadczeń w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego,
d) współdziałanie w przygotowaniu, sporządzaniu i realizacji projektów, które mogą uzyskać dofihansowanie z funduszy Unii Europejskiej i innych.

Art. 2

Strony będą wymieniać wyczerpująco publikacje i informacje, które są konieczne do dalszego rozwoju współpracy.

Art. 3

Każda ze Stron wyznaczy co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszej umowy.

Art. 4

Strony zobowiązując się do organizacji regularnych spotkań, których terminy będą wspólnie ustalone. Koszty spotkań ponosi ta Strona, która odpowiedzialna jest za jego organizację, przy uwzględnieniu posiadanych środków budżetowych.

Art. 5

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dziesięciu lat.

Art. 6

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Umowa niniejsza może zawierać załączniki.

Podpisano 17 października 2009r. W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i czeskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.

 • Mieszkańcy LIBEL w Starkowie.

  W dniu 29 września 2018 r. w Starkowie będziemy gościć mieszkańców partnerskiej miejscowości LIBEL  Republika Czeska. W planie wizyty  będzie odwiedzenie  Eurolandu przepięknego miejsca w Kłodzku.  Następnie spotkanie z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej. Młodzież ze Starkowa i Libla wspólnie wykonają grafiki na murze otaczającym świetlicę. Ekspozycja będzie oceniana przez wspólną komisję z Libla i Starkowa.

  Plan spotkania: O godz. 10:00 przywitanie gości i mały poczęstunek. Następnie od godz. 11:00 do godz.13:00 zwiedzanie Eurolandu w Kłodzku. Po powrocie z Kłodzka około godz. 13:00 obiad w Naszej świetlicy. Po obiedzie około 14:00 rozpoczniemy konkurs malowania grafiki na murze koło świetlicy. Zapraszam młodzież ze Starkowa do wzięcia udziału w konkursie graficznym. Materiały do malowania zostanę udostępnione bezpłatnie.

   

 • Polecane strony
 • Info
 • Sonda
 • Współpraca partnerska

  Współpraca partnerska Libel - Starków

  Współpraca partnerska Starków - Libel

 • Podziel się
 • Odwiedziny

  Dzisiaj: 6 | Wszystkie: 133598

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com