Rada sołecka

Rada sołecka Starkowa składa się z 4 członków. Są to:

 1. Elżbieta Bednarek - mieszkanka Starkowa
 2. Barbara Świtalska - mieszkanka Starkowa
 3. Jan Zieliński - mieszkaniec Starkowa
 4. Czesław Rybarski - mieszkaniec Starkowa

Zadania Rady Sołeckiej na podstawie statutu sołectwa

Wspieranie działań Sołtysa, Rada Sołecka składa się z 3 - 5 członków. Decyzje o liczbie członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Sołtysa lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Sołeckiej w zależności od potrzeb. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys a w przypadku jego nieobecności osoba wybrana z Rady Sołeckiej. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. Z posiedzeń Rady Soleckiej sporządza się protokół, który podpisuje i przechowuje Sołtys. Rada Sołecka przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporządza projekty uchwał na zebranie, inicjuje działania społeczne użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców, opracowuje projekt planu finansowo-rzeczowego Sołectwa na dany rok budżetowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami, w celu wspólnej realizacji zadań. Działalność Rady ma charakter społeczny.

 

 • Polecane strony
 • Info
 • Sonda
 • Współpraca partnerska

  Współpraca partnerska Libel - Starków

  Współpraca partnerska Starków - Libel

 • Podziel się
 • Odwiedziny

  Dzisiaj: 111 | Wszystkie: 125984

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com